ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

15 มีนาคม 2561


ชื่อผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นคิดเป็นร้อยละ
นางนภารัตน์ สิหนาทกถากุล66,385,80034.93%
นายจักรพล ทองเจริญ9,001,60004.74%
นางสาวศิริเพ็ญ รามนุช5,097,00002.16%
นายอนุรักษ์ บุญแสวง5,090,00002.68%
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ3,400,00001.84%
นางสาวทวีพร กีรติอดิศัย3,335,70001.76%
นายประจวบ เอี่ยมรัมย์2,850,00001.50%
นายธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์2,025,90001.07%
นางอรวรรณ เมธาวรกุล2,000,00001.05%
นายก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์1,700,00000.89%