คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นาย ผสันต์สุข อายนบุตร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พลตำรวจตรี สุนทร บุญเรือง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นาย วีระ สุริยอาชานนท์
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน